Ngày Khoa học Đức-Việt (GVSD) là sáng kiến của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST). Mục đích của GVSD là thu hút sự tham gia của các đại diện từ giới khoa học, chính sách, kinh doanh, quản lý, hiệp hội và các tổ chức thực hiện.

Đây là sự kiện giúp bạn tìm kiếm các cơ hội nghiên cứu và giải quyết các thách thức trong quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hãy cùng nhau tiến lên!

Thời gian: 26 - 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

Download Presentations Các tổ chức tham gia

Hội thảo đối thoại – 27/04/2023

  • Thảo luận nhóm
  • Ví dụ về sự hợp tác thành công
  • Những cơ hội tài trợ

Hình ảnh Hội thảo

1 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
2 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
3 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
4 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
5 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
6 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
7 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
8 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
9 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
10 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
11 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
12 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
13 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
14 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
15 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
16 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
17 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
18 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
19 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
20 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
21 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
22 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
23 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
24 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
25 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
26 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
27 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
28 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
29 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
30 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
31 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
32 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
33 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
34 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
35 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
36 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
37 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
38 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image
39 / 39
© Duy Tan University & MOST  |  View full size image

Liên hệ

Về chương trình:

Ông Rücker Gerd
DLR Projektträger
Địa chỉ email: gerd.ruecker@dlr.de

Ông Đinh Viết Dũng
Bộ Khoa học và Công nghệ (MoST)
Địa chỉ email: dungdv@most.gov.vn

Hỗ trợ sự kiện:

Ông Bùi Tuấn Vũ
DLR Projektträger
Địa chỉ email: Tuan.Bui@dlr.de

 
 
 

Back to top